Mesias dalam Nubuatan dan Perjanjian Kekal, Bahagian I